Transport falas për porosi mbi 5000L

POLITIKA E PRIVATËSISË.

VËSHTRIM MBI POLITIKËN TONË TË PRIVATËSISË.

1.KUSH JEMI NE.

Ne jemi HAMLEYS dhe Industria e UNITED CAPITAL VENTURES dhe i përpunojmë të dhënat tuaja personale si bashkë-kontrollues. Kjo do të thotë që ne jemi bashkërisht përgjegjës për mënyrën se si përpunojmë dhe mbrojmë të dhënat tuaja.

2.PËR ÇFARË I PËRDORIM TË DHËNAT TUAJA.

Ne do të përdorim të dhënat tuaja (të mbledhura në internet), ndër qëllime të tjera, për të menaxhuar regjistrimin tuaj si përdorues, për të menaxhuar blerjet tuaja të produkteve ose shërbimeve, për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja.

3.PËRSE I PËRDORIM TË DHËNAT TUAJA.

Ne kemi status ligjor për të përpunuar të dhënat tuaja për arsye të ndryshme. Arsyeja kryesore është që ne duhet t’i përpunojmë të dhënat tuaja për të zbatuar kontratën që ju pranoni me ne kur regjistroheni dhe kur bëni blerje ose gëzoni ndonjë nga shërbimet ose funksionalitetet tona. Ne gjithashtu përdorim të dhënat tuaja për arsye të tjera, për shembull, për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja.

4.ME KË I NDAJMË TË DHËNAT TUAJA.

Ne i ndajmë të dhënat tuaja me ofruesit e shërbimeve që na ofrojnë ndihmë dhe mbështetje, të cilat janë kompani në UNITED CAPITAL VENTURES ose ofrues të palëve të treta.

5.TË DREJTAT TUAJA.

Ju keni të drejtë të përdorni, ndryshoni ose fshini të dhënat tuaja personale.

INFORMACION

1) Ne jemi transparentë për atë që bëjmë me të dhënat tuaja personale, për t’ju ndihmuar të kuptoni implikimet e mënyrës se si ne përdorim të dhënat tuaja, dhe të drejtat që ju keni në lidhje me të dhënat tuaja:
o Ne vendosim në dispozicion të përhershëm të gjitha informacionet e përfshira në këtë Politikë të Privatësisë, të cilën mund ta kontrolloni kur e konsideroni të përshtatshme.

2) Këto janë disa terma që ne përdorim rregullisht në këtë Politikë të Privatësisë:
o Kur flasim për Platformën tonë, ne i referohemi, në përgjithësi, cilitdo prej kanaleve ose mjeteve, qoftë dixhitale ose personalisht që ju mund të keni përdorur për të bashkëvepruar me ne. Kryesorët janë:

  • Faqja jonë e internetit.
  • Personalisht, në cilindo prej dyqaneve tona fizike në Shqipëri.

A I NDAJMË TË DHËNAT TUAJA ME PALË TË TRETA?

Për të arritur qëllimet e përmendura në këtë Politikë Privatësie, ne duhet të japim qasje në të dhënat tuaja personale subjekteve të UNITED CAPITAL VENTURES dhe palëve të treta që na ofrojnë mbështetje në shërbimet që ne ju ofrojmë, p.sh.:

• institucioneve financiare,

• zbulimin kundër mashtrimeve, dhe parandalimin e subjekteve,

• ofruesve të shërbimeve teknologjikedhe analitike,

• ofruesit dhe partnerët e shërbimeve në lidhje me logjistikën, transportin dhe dorëzimin dhe/ose organizatat partnere të tyre,

• ofruesve të shërbimeve që lidhen me mbështetje të klientëve,

• ofruesit e shërbimeve dhe bashkëpunuesit në lidhje me marketingun dhe publicitetin, të tilla si faqet e mediave sociale, agjensitë e reklamave ose partnerët e reklamave.

PRIVACY POLICY.

OVERVIEW OF OUR PRIVACY POLICY.

1. WHO ARE WE?

We are HAMLEYS and UNITED CAPITAL VENTURES Industry and process them your personal data as co-controller. This means that we are jointly responsible for how we process and protect your data.

2. WHAT WE USE YOUR DATA FOR?

We will use your data (collected online), among other purposes, to manage your registration as a user, to manage your purchases of products or services, to answer your questions.

3. WHY WE USE YOUR DATA?

We have legal standing to process your data for various reasons. The main reason is that we need to process your data to perform the contract you enter into with us when you register and make a purchase or enjoy any of our services or functionality. We also use your data for other reasons, for example, to answer your questions.

4. WHO WE SHARE YOUR DATA WITH.

We share your data with service providers who provide us with help and support, which are UNITED CAPITAL VENTURES companies or third-party providers.

5. YOUR RIGHTS.

You have the right to access, change or delete your personal data.

INFORMATION

1) We are transparent about what we do with your personal data, to help you understand the implications of how we use your data, and the rights you have in relation to the data your:
o We make permanently available all the information included in this Privacy Policy, which you can control when you see reasonable.

2) These are some terms that we regularly use in this Privacy Policy:
o When we talk about our Platform, we refer, generally, to any of the channels or tools, either digitally or in person that you may have used to interact with us. The main ones are:

  • Our website.
  • In person, in any of our physical stores in Albania.

DO WE SHARE YOUR INFORMATION WITH THIRD PARTIES?

In order to achieve the purposes stated in this Privacy Policy, we must provide access to the data
your personal information to UNITED CAPITAL VENTURES entities and third parties that provide support to us in the services we offer you, e.g.:

  • financial institutions,
  • detection against fraud, and prevention of entities,
  • providers of technological and analytical services,
  • providers and partners of services related to logistics, transport and delivery and/or their partner organizations,
  • service providers related to customer support,
  • service providers and collaborators related to marketing and publicity, such as sites, social media, advertising agencies or advertising partners.