Transport falas për porosi mbi 5000L

TERMAT DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME TË BLERJES DHE PËRDORIMIT

Ky dokument përcakton termat dhe kushtet e përgjithshme që rregullojnë përdorimin e kësaj faqe në internet dhe blerjen e produkteve në të.
Ne ju këshillojmë të lexoni me kujdes Kushtet, Politikën tonë të Privatësisë përpara se të përdorni këtë faqe interneti. Kur përdorni këtë faqe interneti ose bëni një porosi në të, ju jeni të detyruar të respektoni këto Kushte dhe Politikat tona për Mbrojtjen e të Dhënave. Nëse nuk jeni dakord me Kushtet dhe me Politikat e Mbrojtjes së të Dhënave, mos e përdorni këtë faqe interneti. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me Kushtet ose Politikat e Mbrojtjes së të Dhënave, mund të na kontaktoni përmes email-it në: online@hamleys.al.

Shitja e mallrave përmes kësaj faqe interneti kryhet me emrin HAMLEYS nga UNITED CAPITAL VENTURES, një kompani shqiptare me adresë të regjistruar në Rrugën Feridon Fezollari, Zona Kadestrale nr. 6, Tiranë, Shqipëri, me adresë e-mail online@hamleys.al.

Kur përdorni këtë faqe interneti dhe bëni një porosi përmes saj, ju pranoni të:

  1. Përdorni këtë faqe interneti për të bërë pyetje dhe vetëm porosi të vlefshme ligjërisht.
  2. Na jepni adresën tuaj të postës elektronike, adresën postare dhe/ ose detajet e tjera të kontaktit me vërtetësi dhe saktësi. Ju gjithashtu pajtoheni që ne mund t’i përdorim këto informacione për t’ju kontaktuar në kontekstin e porosisë tuaj nëse është e nevojshme.

Shërbimi i dorëzimit për artikujt e ofruar në këtë faqe interneti ofrohet vetëm në Shqipëri.

Të gjitha porositë për produkte varen nga disponueshmëria e produkteve. Përgjatë kësaj linje, nëse ka vështirësi në lidhje me furnizimin e produkteve ose nuk ka më shumë sende të mbetura në magazinë, ne rezervojmë të drejtën t’ju ofrojmë informacione për produktet zëvendësuese të së njëjtës cilësi ose vlerë, ose dhe më të lartë, që mund të porosisni.

Produktet do të jenë nën përgjegjësinë tuaj që nga momenti i dorëzimit tek ju.
Ju do të merrni pronësinë e produkteve kur të marrim pagesën e plotë për të gjitha shumat e detyruara, përfshirë tarifat e dërgesës, ose në momentin e dorëzimit, nëse kjo do të ndodhte në një kohë të mëvonshme, kjo brenda 7 ditëve. Ju do të njoftoheni nga posta 3 herë për të mundësuar marrjen e produktit në kohë.

Çmimi i produkteve do të jetë siç përcaktohet në çdo kohë në faqen tonë të internetit, përveç në rast të ndonjë gabimi të dukshëm.
Çmimet në faqen e internetit përfshijnë TVSH, por përjashtojnë tarifat e dërgesës, të cilat ishtohen çmimit total, siç tregohet në Udhëzuesin tonë të Blerjes.
Produktet me çmim të plotë, si dhe produktet që janë në ofertë sipas vlerës së përcaktuar ne webfaqe do të merren parasysh për opsionin e dërgesës falas.
Çmimet mund të ndryshojnë në çdo kohë. Sidoqoftë, përveç sa përcaktohet më lart, ndryshimet nuk do të ndikojnë në porositë për të cilat kemi dërguar një Konfirmim Porosie.
Pasi të keni zgjedhur të gjithë artikujt që dëshironi të blini, ata do të shtohen në shportën tuaj.
Hapi tjetër do të jetë përpunimi i porosisë dhe pagesa. Ju do t’ia bëni pagesën për porosinë tuaj korrierit me para në dorë (Pagesa në Dorëzim) kur ai ju dorëzon porosinë.

ARTIKUJT MUND TË NDËRROHEN BRENDA 1 JAVE NGA DATA E BLERJES!

Kushtet e ndërrimit: Të kenë faturën përkatëse. Artikujt që ndërroni të mos jenë perdorur apo dëmtuar. Nuk ndërrohen aksesorët. Produktet e dëmtuara nga fabrika mund te ndërrohen brenda 1 jave nga momenti i blerjes. Nëse është dëmtuar nga klienti, produkti nuk do të ndërrohet.

Ju nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti në mënyrë të papërshtatshme, duke futur me qëllim viruse, Trojans, krimba, bomba logjike ose ndonjë softuer tjetër që dëmton teknologjikisht faqen e internetit ose material të dëmshëm. Ju nuk do të përpiqeni të fitoni qasje të paautorizuar në këtë faqe interneti, në serverin ku është vendosur faqja ose ndonjë server, kompjuter ose databazë të lidhur me faqen tonë të internetit. Ju merrni përsipër të mos sulmoni këtë faqe interneti përmes ndonjë sulmi për mohim të shërbimit ose ndonjë sulmi për mohim të shpërndarë të shërbimit.
Mosrespektimi i këtij neni konsiderohet shkelje siç përcaktohet në rregulloret në fuqi. Ne do t’i raportojmë autoriteteve përkatëse çdo mosrespektim të kësaj rregulloreje dhe do të bashkëpunojmë me ta për të përcaktuar identitetin e sulmuesit.

Në mënyrë kategorike, informacionet që ju jepni në lidhje me adresën apo dhe të dhënat tuaja ngelen diskrete. Asnjë informacion nuk do të përdoret për asnjë lloj arsye tjetër.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE AND USE

This document sets out the general terms and conditions governing the use of this site on
internet and purchasing products on it.
We advise you to carefully read the Terms, our Privacy Policy before using this website. When you use this website or place an order there in, you are bound by these Terms and our Data Protection Policy. If you do not agree with the Terms and the Data Protection Policy, do not use this site. If you have any questions about the Terms or the Data Protection Policy, you can contact us via email at: online@hamleys.al

The sale of goods through this website is carried out under the name HAMLEYS by UNITED CAPITAL VENTURES, an Albanian company with a registered address at Feridon Fezollari Street, Cadastre Zone no. 6, Tirana, Albania, with e-mail address online@hamleys.al.

When you use this website and place an order through it, you agree to:

• Use this website to make legally valid inquiries and orders only.
• Provide us with your email address, postal address and/or other details contact truthfully and accurately. You also agree that we may use these information to contact you in the context of your order if necessary.

Delivery service for items offered on this website is only available in Albania.

All product orders are subject to product availability. Along this line, if any difficulties related to the supply of products or there are no more items left in the warehouse, we we reserve the right to provide you with information on substitute products of the same quality or value, or higher, that you can order.

The Products will be under your responsibility from the moment of delivery to you.
You will take ownership of the products when we receive full payment for all amounts due, including delivery charges, or at the time of delivery, should this occur at a time of later, this within 7 days. You will be notified by mail 3 times to enable receipt product on time.

The price of the products will be as set out at all times on our website, except in the case of any obvious mistakes.
Prices on the website include VAT but exclude delivery charges, which are
total price as shown in our Buying Guide.
Full price products, as well as products that are on offer according to the value determined on the website will be considered for the free shipping option.
Prices may change at any time. However, except as set forth above, changes will not
affect orders for which we have sent an Order Confirmation.
Once you have selected all the items you want to buy, they will be added to your cart.
The next step will be order processing and payment. You will make the payment for your order to the courier in cash (Cash on Delivery) when he delivers the order to you.

ITEMS CAN BE EXCHANGED WITHIN 1 WEEK FROM DATE OF PURCHASE!

Exchange conditions: Have the corresponding invoice. The items you exchange must not be used or damaged. Accessories are not interchangeable. Products damaged by the factory can be replaced within 1 week from the moment of purchase. If it is damaged by the customer, the product will not be replaced.

You must not use this website inappropriately, intentionally introducing viruses, Trojans, worms, logic bombs or any other software that technologically damages the website or harmful material. You will not attempt to gain unauthorized access to this website, at the server on which the site is hosted or any server, computer or database connected to our site internet. You undertake not to attack this website through any denial of service attack of service or any distributed denial of service attack.
Failure to comply with this article is considered a violation as defined in the regulations in force. We will report them to the relevant authorities any non-compliance with this regulation and we will cooperate with them for it determine the identity of the attacker.

Categorically, the information you provide regarding your address or data remains discrete. No information will be used for any other reason.